HAILEY DRESS // 3000.11

 

MADE IN LONDON, UNITED KINGDOM

171113_SAVIN_Shot12_040v2.jpg