INETA DRESS // 3000.09

 

MADE IN LONDON, UNITED KINGDOM

171113_SAVIN_Shot23_042v2.jpg