AURORA DRESS // 3000.07

 

MADE IN LONDON, UNITED KINGDOM

171113_SAVIN_Shot7_162_V2.jpg